Pro Lukio ry:n avoin kirje Suomen tulevalle uudelle hallitukselle 

 Hyvä Suomen tuleva hallitus, 

Pro Lukio ry tervehtii tulevaa hallitusta jo hieman etupainotteisesti ja haluaa nostaa esille muutamia lukiokoulutuksen kannalta keskeisiä, ajankohtaisia teemoja. Huomasimme iloksemme, että vaaliohjelmissa korostettiin koulutuksen merkitystä ja toivomme, että nämä linjaukset konkretisoituvat tulevan hallituskauden aikana. Edelliset hallitukset ovat tehneet innokasta uudistustyötä ja nyt toivomme rauhaa ja resursseja työmme tekemiseen ja uudistusten toteuttamiseen käytännössä.  

Olemme seuranneet huolestuneina sitä, miten lukiokoulutukseen käytettävissä olevien resurssien määrä on ohentunut samalla, kun velvollisuutemme ovat kasvaneet. Esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentumisen myötä tulleet oppimateriaalikustannukset ovat vaikuttaneet raskaasti monen lukion toimintaedellytyksiin. Lisäksi lukiolaisten kasvaviin oppimisen ja jaksamisen ongelmiin olisi kyettävä vastaamaan ennaltaehkäisevästi esim. pienentämällä ryhmäkokoja myös lukiokoulutuksessa. 

Lukiokoulutuksen rahoitus tulee valtiolta ja kunnilta siten, että kunnat kantavat rahoituksesta erittäin suurta vastuuta. On tärkeää, että erilaisten haasteiden paineissa elävät kunnat saavat valtiolta riittävän tuen, jotta valtionosuusrahoitus antaa realistiset puitteet lukiokoulutuksen laadukkaaseen järjestämiseen. 

Lukion tehtävänä on antaa valmiudet jatko-opintoihin ja tässä ylioppilastutkinnon rooli on merkittävä. Suomalainen yhteiskunta on aiempaa heterogeenisempi ja meillä on yhä enemmän opiskelijoita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Englanniksi opiskeleville ja S2- opiskelijoille on tärkeää antaa mahdollisuus näyttää oma osaamisensa englanninkielisessä ylioppilastutkinnossa. Samalla nostamme esille huolemme siitä, että lukutaito ja -into ovat laskeneet. Toivomme, ettei suomi kavennu esimerkiksi tutkimuksen kielenä englantia vähempiarvoiseksi. 

Tulevaisuudessa yleissivistys on tarpeen nähdä aiempaa monipuolisemmin. Opetussuunnitelmassa painotetaan laaja-alaista osaamista ja soisimme, että myös ylioppilastutkinto tarjoaisi mahdollisuuden antaa näyttö taito- ja taideaineissa. Kannatamme lämpimästi sitä mahdollisuutta, että valtakunnallinen lukiodiplomi on tulevaisuudessa yksi ylioppilastutkinnon aine. Lukiodiplomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa opetussuunnitelmassa ja lukioissa jo nyt. 

Opiskelijoiden hyvinvointi on mietityttänyt lukioväkeä paljon. Viime vuosien kouluterveyskyselyt ovat kertoneet karuja lukuja lukiolaisten kokemista paineista ja stressistä. Lukioissa on tehty yhteistyössä opiskelijoiden kanssa lukuisia toimenpiteitä, joiden avulla nuorten hyvinvointia halutaan tukea. Toimivien rakenteiden, työnjaon ja yksilöllisten kohtaamisten avulla voidaan mahdollistaa se, että lukiolainen voi hyvin ja selviytyy itselleen mahdollisimman parhaalla tavalla lukio-opinnoistaan. Peruslähtökohta on, että terveydenhuollon resurssien tulee olla riittävät ja että terveydenhuollosta vastaavat sen alan ammattilaiset. Lukiot ovat yleissivistäviä oppilaitoksia, joiden erityisosaamista on laadukas opetus- ja kasvatustyö. 

Pro lukio ry:n hallitus 

Tarja Aro-Kuuskoski, puheenjohtaja 

Marja Honkaheimo, varapuheenjohtaja 

Pekka Hurskainen 

Jukka O. Mattila 

Susanna Metsälä 

Riitta-Mari Punkki-Heikkinen 

Ensio Vatanen 

Anni Virnes 

Petri Vuorinen 

Pro Lukio ry:n avoin kirje Suomen tulevalle uudelle hallitukselle 
Siirry sivun alkuun